* aide à la recherche
Accueil > affiches > [Zwart behang, jaargang 1 Nr 3 - 17 januari 1987]

[Zwart behang, jaargang 1 Nr 3 - 17 januari 1987]

-
Image (fixe ; à 2 dimensions)
titre :
[Zwart behang, jaargang 1 Nr 3 - 17 januari 1987]
adresse :
. — Tilburg : LAO_ (Landelijk anarchistisch overleg) : Zwart behang,
description technique (h × l) :
. — 1 affiche (impr. photoméc.) : n. et b. ; 61 × 43 cm
notes :
descriptif :
Symbole(s) utilisé(s) :

[ text (journal mural / Newspaper poster) ; vignettes ]

texte :

jaargang 1 nummer 3 - 17 januari 1987

Zwart behang

Kolofon

Zwart Behang is een maandelijkse uitgave van het LAO en wordt door heel Nederland verspreid. De bedoeling van deze muurkrant is het uitdragen van anarchistiese ideeën. Daarnaast willen we onze kijk geven op aktualiteiten.

Zwart Behang kost veel geld. Financiële steun in daarom noodzakelijk. Giften zijn welkom op ASN bankrekeningnr. 871340399 t.n.v. het LAO. Het gironr. vanhet ASN : 100965.
Voor reakties kun je schrijven naar onderstaand adres van het LAO.

Het LAO
Het Landelijk Anarchisties Overleg is een platform voor anarchistiese mensen. Samen verzetten we ons tegen de gang van zaken in de huidige maatschappij en proberen we een begin te maken met een vrije en basisdemokratiese samenleving. Ook zijn de meesten van ons aktief in plaatselijke groepen.

Alleen door onze eigen kracht en energie kunnen we samen iets bereiken. Denk, wordt aktief. Organiseer je, vorm zelf met je vrienden en vriendinnen een vrije groep. Heb je plannen of zin om mee te doen, schrijf dan naar :

LAO, Baarshof 14, Tilburg

Doen !

Leegstandswet

Dit jaar is het derde en laatste gedeelte van de leegstandswet in werking getreden, nl. de anonieme dagvaarding. De eerste 2 delen zijn verleden jaar al van kracht gegaan. Deze hielden in : het tijdelijk verhuren van leegstaande woonruimten en de mogelijkheid voor de gemeente om panden die meer dan een jaar leegstaan te vorderen.

De leegstandswet had als oorspronkelijke funktie het tegengaan van de leegstand van woningen en het tegengaan van kraken. Omdat er voor het eerste geen geld was, is alleen het laatste overgebleven. Deze wet is uitgelopen tot een echte anti-kraakwet.

Nu komt er dus het anoniem dagvaarden bij. Dit houdt in dat er een proces begonnen kan worden tegen krakers, zonder dat namen bekend zijn. Als door zo’n proces een pand ontruimd moet worden (iets wat meestal het geval zal zijn) blijft nu deze uitspraak een jaar geldig.

Zo wordt onze laatste manier om betaalbare woon-ruimte te krijgen ook weggenomen. Wij vinden dat ieder mens recht heeft op een dak boven het hoofd, daarom is deze anti-kraakwet ongeoorloofd.

Betaalstaken

Niet alleen in de derde wereld kreperen mensen, ook in west-europa leven miljoenen onder de armoedegrens. In nederland verkeren veel mensen in financiële nood. Dat zijn vooral de minima, mensen met de laagste of zelfs geen inkomen. Deze mensen hebben in den haag niets te vertellen, zij hebben geen macht en geen invloed.

Maar dat lijkt zo, ook minima hebben een prima verzetsmiddel : betaalstaken
Betaalstaken is het weigeren te betalen bij grootwinkelbedrijven, grote ondernemingen en staatsbedrijven. Je kunt bijvoorbeeld je gasmeter kantelen, gestempelde postzegels opnieuw gebruiken, strippen te weinig afstempelen enz. enz.enz.
De aarde is rijk genoeg voor ons allemaal, maar de rijkdom hoopt zich op bij enkelen. Betaalstaken is een manier om van onderop deze rijkdom te herverdelen, doordat mensen nemen wat hen onthouden wordt.
Voor meer (praktiese) informatie : postbus 1252 Nijmegen.

Leugens

In 1968 stortte in groenland een amerikaanse B-52 bommenwerper neer. Het vliegtuig vervoerde kernwapens en was op weg naar een amerikaanse basis daar in de buurt. 800 denen, werkzaam op deze basis, hielpen met de schoonmaakwerkzaamheden.

500 van hen zijn nu ziek. Zij lijden aan gewichtsverlies, vermoeidheid, evenwichtsstoornis, ademhalingsmoeilijkheden, motoriekstoringen, brandende ogen en zweren op armen en benen die niet willen genezen : symptomen die typerend zijn voor stralingsbesmetting. 98 van hen lijden aan kanker. Een onbekend aantal van de arbeiders is overleden doordat ze hebben blootgestaan aan plutonium dat vrijkwam na het ongeluk.

Indertijd werd gezegd dat de berging geen risiko voor de gezondheid betekende net zoals dat werd gezegd na tsjernobyl en sandoz…

Vertrouw nooit je bazen, zij hebben andere belangen dan jij.

We zullen niet de hielen likken van hen die over ons leven willen beschikken doch de machtsstruktuur omverwrikken !


Anarchistiese bladen

@ DE VRIJE, pb 5412, Amsterdam
@ DE RAAF, pb 51217, Amsterdam
@ DE ZWARTE, pb 10233, Den Haag
@ DE AS, pb 43, Moerkapelle
@ RECHT VOOR ALLEN, pb 48, Oosterwolde
@ RECHT VOOR ALLEN VAN ONDEROP, pb 37, Appelscha
@ GRAMSCHAP, pb 57, Aardenburg
@ FLAM, pb 1610, Nijmegen
@ VOLKSGEBIT, Schermerstr. 14, Antwerpen
@ PERSPEKTIEF, Justius Lipsiusstr. 2, Gent

Leugens

De herziening van het stelsel van sociale zekerheid is sinds 1 januari een feit. Die herziening was nodig om het stelsel te moderniseren en te vereenvoudigen, zegt de overheid... De werkelijke reden echter is de wil om nog meer te bezuinigen en het opvoeren van de fraudebestrijding. Terwijl in de top van het bedrijfsleven mensen ongestoord hun miljoen in hun zak kunnen steken, worden er 500 extra sociaal rechercheurs aangesteld. Die moeten gaan kontroleren of mensen die van een minimun [sic] uitkering moeten leven, niet een paar honderd gulden teveel krijgen of bijverdienen.

Ons werd ook verteld dat bijna niemand er op achteruit zou gaan. Ondertussen is echter al duidelijk geworden dat er wel degelijk mensen met een uitkering zijn die fors zijn gekort.

Bijvoorbeeld de werklozen, ouder dan 50 jaar ; in plaats van een wwv-uitkering hebben zij nu recht op een uitkering op grond van de IOAW. Van 20 tot 30% van deze mensen wordt de uitkering met honderden guldens gekort. Anderen krijgen helemaal geen uitkering meer, omdat hun partner een inkomen heeft. Vertrouw nooit de machthebbers, zij hebben andere belangen dan jij.

De krisis die niet bestaat

Al jarenlang wordt ons voorgehouden dat we in een krisistijd leven ; tijd om te bezuinigen. We zijn ondertussen zo gehersenspoeld dat we ons nog nauwelijks afvragen wat er nu precies waar is van alle verhalen van lubbers en trawanten. Terwijl, als je er even over nadenkt, besef je dat deze krisis één grote leugen is.

De multinationals maken topwinsten, en dat is nooit anders geweest ! Tegelijkertijd pompt de overheid miljarden in het bedrijfsleven. Eveneens miljarden worden uitgegeven aan de oorlogs-industrie en het ministerie van oorlog.

Er is ons altijd voorgelogen dat de lonen omlaag moesten zodat de bedrijfs-winsten konden stijgen om zodoende weer ruimte te scheppen voor nieuwe werkgelegenheid. Maar ondanks de miljardenwinsten is de werkloosheid alleen maar blijven toenemen. Ondertussen zijn er wel blijvende bezuinigingen gekomen op gezondheidszorg, kulturele voorzieningen en de uitkeringen.

Bezuinigingen dus die helemaal niet nodig zijn. Maar de macht van het bedrijfsleven is even niets ontziend als de hebberigheid van de machthebbers. Niet alleen in de derde wereld heerst de armoe. Ook in onze ’rijke’ westerse wereld leven er miljoenen mensen onder de zogenaamde armoedegrens.

Tegenover de miljarden-winsten en de overproduktie die wordt doorgedraaid, staat het feit dat mensen honden- en kattenvoer eten, en het feit dat in de vs bejaarden sterven door ondervoeding en kou. De tegenstrijdigheden van het kapitalisme ?

Nee, doelbewust wordt de kloof tussen arm en rijk vergroot : de armen armer, de rijken rijker. Wie kan er vertrouwen hebben in zo’n systeem ? De krisis is de leugen van de rijken.

Nederland gast-vrij ?

Eén op de duizend mensen die in Nederland verblijven, doet een beroep op de status van politiek vluchteling. Dat is véél minder dan in andere Europese landen. Toch voert onze overheid al geruime tijd een bewust afschrikkingsbeleid. In schiphol en grensplaatsen als roosendaal, worden vluchtelingen zeer streng uitgeselekteerd en -zo mogelijk- uitgezet.

Voor de mensen die wel door de selektie komen, treffen gemeenten geen tot weinig voorzieningen om hen fatsoenlijk op te vangen, totdat... Totdat er subsidies vrijkomen en een gemeente f645,- per vluchteling vangt en hier dus op kan verdienen.

Dit gebeurde voor het eerst bij de Tamils. De betreffende gemeenten ontvingen meer dan de helft van het geld waar deze mensen zèlf recht op hadden. De Tamils probeerden nederland hier vorig jaar op attend [sic] te maken. Tevens toonden zij hun ongelijke behandeling in vergelijking met andere lotgenoten aan.

Hierop werd gereageerd… en hoe… Het publiek vond hen ondankbaar(!) en de overheid maakte zich klaar voor de gelijkschakeling… maar dan wel andersom ; de tamilbehandeling werd de norm voor het verdere vluchtelingenbeleid. Als de wet erdoor komt ontvangt een gemeente vanaf april voortaan voor èlke vluchteling een subsidie. Vluchtelingen zèlf worden dan als groep financieel, emotioneel en letterlijk, drasties beperkt in hun bewegingsvrijheid. Nederland gastvrij ?

Hoe reageren wij hier deze keer op ?

[bij foto van vluchteling :] Onbemind Blijft Onbekend


sources :

recto-verso

cotes :

(iisg), A-Nl (anarchief G)