Zwart behang

 

Voir aussi : Zwart behang (1986-1988/9) (11 affiches) – Presse citée

 

Affichage par année

8 affiches :

 

  [Zwart behang, jaargang 1 Nr 2 - 20 december 1986]

  notice :
  Image (fixe ; à 2 dimensions)
  [
  Zwart behang, jaargang 1 Nr 2 - 20 december 1986]. — Tilburg : LAO_ (Landelijk anarchistisch overleg) : Zwart behang, . — 1 affiche (impr. photoméc.) : n. et b. ; 43 × 61 cm.

  • Affiches par pays  : Pays-Bas
  • Lieux d’archivages  : Anarchief (Gent)  ; IISG (Amsterdam)
  • Liste des thèmes  : propagande  ; répression
  • Géographie, géopolitique et Histoire  :
  • Noms cités (± liste positive)  :
  • Presse citée  : Zwart behang (1986-1988/9)
  • Vie des mouvements  : journal mural
  notes :
  descriptif :
  Symbole(s) utilisé(s) :

  [ text (journal mural / Newspaper poster) ; vignettes ]

  texte :

  jaargang 1 nummer 2 - 20 december 1986

  Zwart behang

  Kolofon

  Zwart Behang is een maandelijkse uitgave van het LAO en wordt door heel Nederland verspreid. De bedoeling van deze muurkrant is het uitdragen van anarchistiese ideeën. Daarnaast willen we onze kijk geven op aktualiteiten.
  Zwart Behang kost veel geld. Financiële steun in daarom noodzakelijk. Giften zijn welkom op ASN bankrekeningnr. 871340399 t.n.v. het LAO. Het gironr. vanhet ASN : 100965.
  Voor reakties kun je schrijven naar onderstaand adres van het LAO.

  Het LAO
  Het Landelijk Anarchisties Overleg is een platform voor anarchistiese mensen. Samen verzetten we ons tegen de gang van zaken in de huidige maatschappij en proberen we een begin te maken met een vrije en basisdemokratiese samenleving. Ook zijn de meesten van ons aktief in plaatselijke groepen.
  Alleen door onze eigen kracht en energie kunnen we iets bereiken. Denk, wordt aktief. Organiseer je, vorm zelf met je vrienden en vriendinnen een vrije groep. Heb je plannen of zin om mee te doen, schrijf dan naar :
  LAO, Baarshof 14, Tilburg
  Doen !

  CS-gas

  Het klinkt zo onschuldig voor het NOS-journaal en in de kranten : ’De politie gebruikte traangas’. Maar CS-gas is een gifgas, dat notabene in oorlogstijd verboden is. Van het gas ga je niet alleen tranen, je krijgt pijn in je ogen, je keel, je neus, je wordt misselijk en als het tegenzit ga je braken. Wat na een paar uur overblijft is hoofdpijn, misselijkheid en hier en daar een branderig gevoel.

  Na een paar dagen kun je er ziek van worden (griepachtig) Krijg je heel hoge dosis binnen, of ben je astmaties of jong, dan kan het gas dodelijk zijn, of blijvend letsel bv blindheid, zeer waarschijnlijk tot gevolg hebben. Ook miskramen en misvormde kinderen kunnen het gevolg zijn. En er zijn natuurlijk nog meer effekten. Toch lijkt de politie dit wapen steeds sneller te gebruiken ; onlangs schoot ze het zelfs, zonder noodzaak, een gebarrikadeerd kraakpand in, zodat de mensen alleen naar een andere verdieping konden vluchten. Ook worden de granaten op mensen zelf geschoten, zoals onlangs in Frankrijk waarbij een aantal mensen zwaar gewond zijn geraakt.

  Wij protesteren met klem tegen dit walgelijke politiegeweld !

  Anarchisme

  Anarchisme, wat is dat eigenlijk ? Is het chaos, ieder voor zich, onrecht, geweld, bommengooien, etc. ; zoals de media en de heren en dames politici ons willen doen geloven en misschien ook wel zelf denken ? Neen, driewerf neen. Anarchisme kan beschouwd worden als één van de drie hoofdstromingen van het socialisme naast de sociaal-demokratie en het kommunisme.

  Kwa oorspronkelijke ideeën heeft het anarchisme met de sociaaldemokratie en het kommunisme gemeen dat het voor gelijkwaardigheid en gelijke rechten voor ieder mens is. Ekonomies zijn de produktiemiddelen (grond, grondstoffen, natuur, machines en fabrieken) gemeenschappelijk bezit en ieder werkt naar eigen vermogen en neemt naar eigen behoefte. De praktijk van de sociaal-demokratie en het kommunisme ziet er echter anders uit.

  In tegenstelling tot het kommunisme en de sociaal-demokratie die voornamelijk ekonomies gericht zijn en autoritair zijn (er wordt van bovenaf bepaald hoe de "ideale" samenleving eruit moet zien), legt het anarchisme juist de nadruk op de samenleving zelf. De mensen zelf bepalen van onderop hoe zij willen leven en samenleven, hoe zij hun ekonomie inrichten, hoe zij zich beschermen, etc. Hierbij staat voor het anarchisme voorop dat iedereen gelijkwaardig en vrij is, rekening houdend met elkaar.

  Alleen zo kan een vrije, sociale en rechtvaardige samenleving ontstaan zonder dat wie dan ook anderen oplegt hoe hij of zij moet (samen-) leven.

  Frankryk 1986

  Ook nederlandse journalisten schreven opmerkelijk veel over de massale studenten-protesten van begin december in Frankrijk. Dit lijkt voornamelijk ingegeven door nostalgie naar de studenten en arbeiders-opstand van Mei 1968. De situatie nu is echter heel anders, daar en hier. Mensen zijn nu veel banger om buiten de boot te vallen, de repressie is harder. De mensen zijn banger voor hun baan, banger voor hun toekomst. Dat


  tóch honderdduizenden mensen (studenten, scholieren, ouders, arbeiders) zich verzet hebben tegen het binnenhalen van de industrie op de universiteiten en het elitairder worden van het hoger onderwijs is daarom een grote prestatie. Dat de Franse staat bakzeil heeft moeten halen is fantasties. Maar de zaak is daarmee zeker niet gewonnen. De beweging van onderop zal door moeten gaan in haar strijd voor onderwijs en een wetenschap die de mensen centraal stellen en niet de belangen van staat en industrie. Eén ding moet daarbij duidelijk zijn : in Nederland is precies hetzelfde aan de hand ; het gaat om één en dezelfde strijd !

  Bazen en knechten

  In onze wereld van overvloed wordt dagelijks oorlog gevoerd, honger geleden en het milieu meer vervuild. Het leven en de gezondheid van miljoenen mensen wordt dagelijks in gevaar gebracht. Een kleine groep bedrijven handelt in wapens, voedsel en geld, niet gehinderd door een geweten. Hun enige doel is het maken van zoveel mogelijk winst en voor dat doel gaan ze over lijken. Erop vertrouwen dat onze demokratie hier kontrole op uit kan oefenen is nogal naïef, want onze demokratie is een klucht. Regering en parlement dienen slechts de belangen van de grote bedrijven. Onze ’volksvertegenwoordigers’ hebben of krijgen vaak juist baantjes in het bedrijfsleven.

  Natuurlijk is niet alles ’de schuld van het kapitaal’. Mensen zijn ook geneigd en hebben ook geleerd (!) om te vertrouwen op machthebbers, in plaats van zelfvertrouwen te hebben, in plaats van te geloven in hun eigen macht. Zo is ons hele leven georganiseerd : een kleine groep machthebbers en een grote groep ’machteloze’ volgelingen : in ’t gezin is vader de baas, in de katholieke kerk is de paus de baas, in politieke partijen en de vakbonden is het kader de baas.

  Anarchisten worden altijd uitgemaakt voor idioten, terroristen enz., enz.. Op die manier wordt er een vreemd beeld van ons geschapen. De gevestigde macht vindt het blijkbaar nodig om datgene wat wij willen zeggen voor de mensen verborgen te houden of belachelijk te maken.

  Wat anarchisten geloven is dat veel problemen oplosbaar zouden zijn, als niet een kleine groep zou heersen over en ten koste van velen. Daarom stellen wij het kapitalisme en de bestaande machtsverhoudingen telkens ter diskussie. Daarom zeggen wij ook : denk zelf eens na in plaats van te vertrouwen op je tv of je krant of je baas. Ga eens na wie er écht beter wordt van jouw werk, van jouw konsumptie. Je ontdekt dan waarschijnlijk ook dat alle konsumenten of alle kiezers of alle werkende mensen sámen méér macht hebben dan zij denken. Wij sámen kunnen bedrijven stilleggen, of failliet laten gaan door er niet meer te werken of niet meer te kopen.

  Samen staan we sterk.

  Denk !

  Hans Kok

  Het onlangs afgesloten gerechterlijk vooronderzoek naar de dood van de amsterdamse kraker Hans Kok zal niet leiden tot strafrechterlijke vervolgingen. Ook een onderzoek van de rijksrecherche zal niet tot disciplinaire maatregelen leiden. Dat is een grof schandaal !

  Ook de alleen in het vooronderzoek betrokken bewakers gaan dus vrijuit. Andere betrokkenen - politie, artsen, justitie en burgemeester - bleven zowizo al buiten schot. En dit ondanks het feit dat er volgens het rijks recherche-onderzoek chaos heerste in het cellenblok waar Hans gestorven is. Politie, bewakers en artsen hebben hem laten kreperen. En zij worden nu door justitie en politiek gedekt. Datzelfde zagen we bij de willekeur rond de affaires RSV, Lubbers Ogem en Lockheed. De machthebbers gaan altijd vrijuit.

  Woonwagens

  De wereld is de mens een huis Groot genoeg voor ieders zelfontplooiing. Met voldoende verscheidenheid om ieder een eigen plaats te verzekeren. ’Een plaats benoemd door eigen keuze’s’, gevuld met het vertrouwen in eigen kracht. Waarbij de ene mens geen macht heeft over de andere. Zeker niet diens huis bepaalt Woonwagenbewoners hebben ook een eigen huis. Met een samenlevingsvorm waar ze op dit moment zelf voor kiezen. De staat heeft woonwagenbewoners altijd al gediskrimineerd ; hen in centrale kampen gezet. Nu de staatsmacht daar toch te kort blijkt te schieten, volgt een nieuwe deportatie, een volgende diaspora. Het gevolg hiervan zijn nog kleinere vrijheidsmarges.

  Bijvoorbeeld in Tilburg heet de diaspora ’verspreiding en integratie’. Verspreiding over de hele stad, behalve over de ’rijke wijken’ Blaak en Zorgvlied. Want geld stinkt niet en woonwagens blijkbaar wel.

  Opheffing van het centrale kamp betekent het totale isolement van de vrouwen, die straks zelfs elkaar niet meer hebben om koffie te drinken. Het betekent het beroepsverlies voor de mannen omdat bij de nieuwe standplaatsen geen bedrijfsruimte is voorzien. Het betekent de uitoefening van absolute staatswillekeur op een bevolkingsgroep, die onderdrukt wordt omdat ze anders is of lijkt te zijn.

  De wereld is de mens een huis de staat maakt hem onbewoonbaar


  sources :

  recto-verso  [Zwart behang, jaargang 1 Nr 3 - 17 januari 1987]

  notice :
  Image (fixe ; à 2 dimensions)
  [
  Zwart behang, jaargang 1 Nr 3 - 17 januari 1987]. — Tilburg : LAO_ (Landelijk anarchistisch overleg) : Zwart behang, . — 1 affiche (impr. photoméc.) : n. et b. ; 61 × 43 cm.

  • Affiches par pays  : Pays-Bas
  • Lieux d’archivages  : Anarchief (Gent)  ; IISG (Amsterdam)
  • Liste des thèmes  :
  • Géographie, géopolitique et Histoire  :
  • Noms cités (± liste positive)  :
  • Presse citée  : Zwart behang (1986-1988/9)
  • Vie des mouvements  : journal mural
  notes :
  descriptif :

  [ text (journal mural / Newspaper poster) ; vignettes ]

  texte :

  jaargang 1 nummer 3 - 17 januari 1987

  Zwart behang

  Kolofon

  Zwart Behang is een maandelijkse uitgave van het LAO en wordt door heel Nederland verspreid. De bedoeling van deze muurkrant is het uitdragen van anarchistiese ideeën. Daarnaast willen we onze kijk geven op aktualiteiten.

  Zwart Behang kost veel geld. Financiële steun in daarom noodzakelijk. Giften zijn welkom op ASN bankrekeningnr. 871340399 t.n.v. het LAO. Het gironr. vanhet ASN : 100965.
  Voor reakties kun je schrijven naar onderstaand adres van het LAO.

  Het LAO
  Het Landelijk Anarchisties Overleg is een platform voor anarchistiese mensen. Samen verzetten we ons tegen de gang van zaken in de huidige maatschappij en proberen we een begin te maken met een vrije en basisdemokratiese samenleving. Ook zijn de meesten van ons aktief in plaatselijke groepen.

  Alleen door onze eigen kracht en energie kunnen we samen iets bereiken. Denk, wordt aktief. Organiseer je, vorm zelf met je vrienden en vriendinnen een vrije groep. Heb je plannen of zin om mee te doen, schrijf dan naar :

  LAO, Baarshof 14, Tilburg

  Doen !

  Leegstandswet

  Dit jaar is het derde en laatste gedeelte van de leegstandswet in werking getreden, nl. de anonieme dagvaarding. De eerste 2 delen zijn verleden jaar al van kracht gegaan. Deze hielden in : het tijdelijk verhuren van leegstaande woonruimten en de mogelijkheid voor de gemeente om panden die meer dan een jaar leegstaan te vorderen.

  De leegstandswet had als oorspronkelijke funktie het tegengaan van de leegstand van woningen en het tegengaan van kraken. Omdat er voor het eerste geen geld was, is alleen het laatste overgebleven. Deze wet is uitgelopen tot een echte anti-kraakwet.

  Nu komt er dus het anoniem dagvaarden bij. Dit houdt in dat er een proces begonnen kan worden tegen krakers, zonder dat namen bekend zijn. Als door zo’n proces een pand ontruimd moet worden (iets wat meestal het geval zal zijn) blijft nu deze uitspraak een jaar geldig.

  Zo wordt onze laatste manier om betaalbare woon-ruimte te krijgen ook weggenomen. Wij vinden dat ieder mens recht heeft op een dak boven het hoofd, daarom is deze anti-kraakwet ongeoorloofd.

  Betaalstaken

  Niet alleen in de derde wereld kreperen mensen, ook in west-europa leven miljoenen onder de armoedegrens. In nederland verkeren veel mensen in financiële nood. Dat zijn vooral de minima, mensen met de laagste of zelfs geen inkomen. Deze mensen hebben in den haag niets te vertellen, zij hebben geen macht en geen invloed.

  Maar dat lijkt zo, ook minima hebben een prima verzetsmiddel : betaalstaken
  Betaalstaken is het weigeren te betalen bij grootwinkelbedrijven, grote ondernemingen en staatsbedrijven. Je kunt bijvoorbeeld je gasmeter kantelen, gestempelde postzegels opnieuw gebruiken, strippen te weinig afstempelen enz. enz.enz.
  De aarde is rijk genoeg voor ons allemaal, maar de rijkdom hoopt zich op bij enkelen. Betaalstaken is een manier om van onderop deze rijkdom te herverdelen, doordat mensen nemen wat hen onthouden wordt.
  Voor meer (praktiese) informatie : postbus 1252 Nijmegen.

  Leugens

  In 1968 stortte in groenland een amerikaanse B-52 bommenwerper neer. Het vliegtuig vervoerde kernwapens en was op weg naar een amerikaanse basis daar in de buurt. 800 denen, werkzaam op deze basis, hielpen met de schoonmaakwerkzaamheden.

  500 van hen zijn nu ziek. Zij lijden aan gewichtsverlies, vermoeidheid, evenwichtsstoornis, ademhalingsmoeilijkheden, motoriekstoringen, brandende ogen en zweren op armen en benen die niet willen genezen : symptomen die typerend zijn voor stralingsbesmetting. 98 van hen lijden aan kanker. Een onbekend aantal van de arbeiders is overleden doordat ze hebben blootgestaan aan plutonium dat vrijkwam na het ongeluk.

  Indertijd werd gezegd dat de berging geen risiko voor de gezondheid betekende net zoals dat werd gezegd na tsjernobyl en sandoz…

  Vertrouw nooit je bazen, zij hebben andere belangen dan jij.

  We zullen niet de hielen likken van hen die over ons leven willen beschikken doch de machtsstruktuur omverwrikken !


  Anarchistiese bladen

  @ DE VRIJE, pb 5412, Amsterdam
  @ DE RAAF, pb 51217, Amsterdam
  @ DE ZWARTE, pb 10233, Den Haag
  @ DE AS, pb 43, Moerkapelle
  @ RECHT VOOR ALLEN, pb 48, Oosterwolde
  @ RECHT VOOR ALLEN VAN ONDEROP, pb 37, Appelscha
  @ GRAMSCHAP, pb 57, Aardenburg
  @ FLAM, pb 1610, Nijmegen
  @ VOLKSGEBIT, Schermerstr. 14, Antwerpen
  @ PERSPEKTIEF, Justius Lipsiusstr. 2, Gent

  Leugens

  De herziening van het stelsel van sociale zekerheid is sinds 1 januari een feit. Die herziening was nodig om het stelsel te moderniseren en te vereenvoudigen, zegt de overheid... De werkelijke reden echter is de wil om nog meer te bezuinigen en het opvoeren van de fraudebestrijding. Terwijl in de top van het bedrijfsleven mensen ongestoord hun miljoen in hun zak kunnen steken, worden er 500 extra sociaal rechercheurs aangesteld. Die moeten gaan kontroleren of mensen die van een minimun [sic] uitkering moeten leven, niet een paar honderd gulden teveel krijgen of bijverdienen.

  Ons werd ook verteld dat bijna niemand er op achteruit zou gaan. Ondertussen is echter al duidelijk geworden dat er wel degelijk mensen met een uitkering zijn die fors zijn gekort.

  Bijvoorbeeld de werklozen, ouder dan 50 jaar ; in plaats van een wwv-uitkering hebben zij nu recht op een uitkering op grond van de IOAW. Van 20 tot 30% van deze mensen wordt de uitkering met honderden guldens gekort. Anderen krijgen helemaal geen uitkering meer, omdat hun partner een inkomen heeft. Vertrouw nooit de machthebbers, zij hebben andere belangen dan jij.

  De krisis die niet bestaat

  Al jarenlang wordt ons voorgehouden dat we in een krisistijd leven ; tijd om te bezuinigen. We zijn ondertussen zo gehersenspoeld dat we ons nog nauwelijks afvragen wat er nu precies waar is van alle verhalen van lubbers en trawanten. Terwijl, als je er even over nadenkt, besef je dat deze krisis één grote leugen is.

  De multinationals maken topwinsten, en dat is nooit anders geweest ! Tegelijkertijd pompt de overheid miljarden in het bedrijfsleven. Eveneens miljarden worden uitgegeven aan de oorlogs-industrie en het ministerie van oorlog.

  Er is ons altijd voorgelogen dat de lonen omlaag moesten zodat de bedrijfs-winsten konden stijgen om zodoende weer ruimte te scheppen voor nieuwe werkgelegenheid. Maar ondanks de miljardenwinsten is de werkloosheid alleen maar blijven toenemen. Ondertussen zijn er wel blijvende bezuinigingen gekomen op gezondheidszorg, kulturele voorzieningen en de uitkeringen.

  Bezuinigingen dus die helemaal niet nodig zijn. Maar de macht van het bedrijfsleven is even niets ontziend als de hebberigheid van de machthebbers. Niet alleen in de derde wereld heerst de armoe. Ook in onze ’rijke’ westerse wereld leven er miljoenen mensen onder de zogenaamde armoedegrens.

  Tegenover de miljarden-winsten en de overproduktie die wordt doorgedraaid, staat het feit dat mensen honden- en kattenvoer eten, en het feit dat in de vs bejaarden sterven door ondervoeding en kou. De tegenstrijdigheden van het kapitalisme ?

  Nee, doelbewust wordt de kloof tussen arm en rijk vergroot : de armen armer, de rijken rijker. Wie kan er vertrouwen hebben in zo’n systeem ? De krisis is de leugen van de rijken.

  Nederland gast-vrij ?

  Eén op de duizend mensen die in Nederland verblijven, doet een beroep op de status van politiek vluchteling. Dat is véél minder dan in andere Europese landen. Toch voert onze overheid al geruime tijd een bewust afschrikkingsbeleid. In schiphol en grensplaatsen als roosendaal, worden vluchtelingen zeer streng uitgeselekteerd en -zo mogelijk- uitgezet.

  Voor de mensen die wel door de selektie komen, treffen gemeenten geen tot weinig voorzieningen om hen fatsoenlijk op te vangen, totdat... Totdat er subsidies vrijkomen en een gemeente f645,- per vluchteling vangt en hier dus op kan verdienen.

  Dit gebeurde voor het eerst bij de Tamils. De betreffende gemeenten ontvingen meer dan de helft van het geld waar deze mensen zèlf recht op hadden. De Tamils probeerden nederland hier vorig jaar op attend [sic] te maken. Tevens toonden zij hun ongelijke behandeling in vergelijking met andere lotgenoten aan.

  Hierop werd gereageerd… en hoe… Het publiek vond hen ondankbaar(!) en de overheid maakte zich klaar voor de gelijkschakeling… maar dan wel andersom ; de tamilbehandeling werd de norm voor het verdere vluchtelingenbeleid. Als de wet erdoor komt ontvangt een gemeente vanaf april voortaan voor èlke vluchteling een subsidie. Vluchtelingen zèlf worden dan als groep financieel, emotioneel en letterlijk, drasties beperkt in hun bewegingsvrijheid. Nederland gastvrij ?

  Hoe reageren wij hier deze keer op ?

  [bij foto van vluchteling :] Onbemind Blijft Onbekend


  sources :

  recto-verso  [Zwart behang, jaargang 1 Nr 4 - 21 februari 1987]

  notice :
  Image (fixe ; à 2 dimensions)
  [
  Zwart behang, jaargang 1 Nr 4 - 21 februari 1987]. — Tilburg : LAO_ (Landelijk anarchistisch overleg) : Zwart behang, . — 1 affiche (impr. photoméc.) : n. et b. ; x × y cm.

  • Affiches par pays  : Pays-Bas
  • Lieux d’archivages  : IISG (Amsterdam)
  • Liste des thèmes  : délégation de pouvoir (élections)  ; démocratie directe
  • Géographie, géopolitique et Histoire  :
  • Noms cités (± liste positive)  :
  • Presse citée  : Zwart behang (1986-1988/9)
  • Vie des mouvements  : journal mural
  notes :
  descriptif :
  Symbole(s) utilisé(s) :

  [ text (journal mural / Newspaper poster) ; vignettes ]

  texte :

  jaargang 1 nummer 4 - 21 februari 1987

  Zwart behang

  landelijk anarchisties overleg
  Baashof 14, Tilburg

  echte demokratie

  houdt in dat mensen zèlf (mee)beslissen wat er met hen gebeurt.

  Wij wilden geen kerncentrales ze kwamen er. Wij wilden geen kruisraketten ; zo kwamen er toch. Wij wilden geen armoede die is er. Wij willen geen verziekt milieu ; dat is er allang. Wij willen geen oorlog ; die komt er gewoon, zolang bewapening doorgaat.

  Wilden wij eigenlijk deze parlementaire demokratie ?

  Eens in de paar jaar geef je je eigen stem weg aan iemand die jij denkt te begrijpen, die jij denkt te kennen. die je hoopt te kunnen vertrouwen. Het blijkt toch duidelijk dat je dit wel kunt vergeten.

  Geen enkel mens kan betrouwbaar blijven als hij/zij voor een ander kan beslissen, bovendien staan de èchte machthebbers niet op een verkiesbare plaats, zij blijven gewoon altijd.

  Wie weet er het beste wat goed voor jou is ?

  politieke partijen

  Politieke partijen doen zich graag voor als superdemokraten. Maar in de praktijk blijkt dat ze helemaal niet zo demokraties zij.

  Politieke partijen zijn centrale en hiërarchiese organisaties waarin kleine elites de dienst uitmaken. Niet de gewone leden maar de tweede kamer fraktie bijvoorbeeld bepaalt wat de partij doet of wil en deze tweede kamer fraktie danst naar de pijpen van industrieëlen.

  En iedereen weet dat politieke partijen bijna nooit doen wat ze in hun fraaie verkiezingsprogramma’s schrijven Ook verkiezingsbeloftes worden zelden nagekomen.

  Politieke partijen zijn slechts uit op zoveel mogelijk stemmen en zoveel mogelijk macht. Van wat de kiezers vinden of willen, trekken de partijen zich maar bar weinig aan. Bovendien kun je politici niet ter verantwoording roepen of kontroleren.

  Niks geen demokratie dus, niks geen invloed van ons allemaal, maar een kliekje politici die de zaken bepalen. Zaken die belangrijk zijn en ons allemaal aangaan, maar waar we in feite niks over te zeggen hebben.

  18 maart

  zijn er weer verkiezingen ?

  Dit keer voor de provinciale staten. Een heleboel mensen, waaronder veel anarchisten, gaan niet stemmen, uit principe niet. Waarom eigenlijk ? Anarchisten zijn tegen het huidige maatschappelijk systeem, de staat, en vooral een regering die van bovenaf regeert en ieders leven kontroleert. Toch gaan stemmen houdt In dat je toestemt in dit systeem, dat je er vertrouwen in hebt dat je door middel van je stem iets kunt veranderen.

  De weken vóór de verkiezing word je van alle kanten bedolven onder de verkiezingspraatjes van de politieke partijen. Zowel links als rechts doen beloftes die ze niet na willen of kunnen komen. Ze laten Je allemaal geloven dat je iets in te brengen hebt als je maar op hen stemt. Toch palen zij of die kruisraketten er komen of niet, of de gasprijs omlaag gaat of niet.
  De demokratie waarin wij leven ia oen schijndemokratie.
  Je hebt niets in de politiek in te brengen of je nou stemt of niet, alles wordt van bovenaf door kleine elites bepaald. De politikus Is iemand die precies geleerd heeft hoe hij eruit moet zien, hoe zijn houding moet zijn. hoe hij In de tv-kamera moet kijken, zodat de mensen in hem gaan geloven en in hem blijven geloven, ook als hij zijn beloftes niet nakomt.

  Werk niet mee aan dit systeem waarin je niemand ter verantwoording kunt roepen. Regel je eigen zaken. ken je eigen verantwoordelijkheid, leef eigen leven !

  basis demokratie

  Anarchisten verzetten zich dus in en tegen de parlementaire demokratie. Onvermijdelijk doemt dan de vraag op naar het alternatief.

  Een samenleving zoals anarchisten die zich voorsteller, is nauwelijks te vergelijken met onze huidige samenleving. Bovendien weigeren anarchisten om mensen iets op te leggen, zij vinden juist dat mensen hier zelf over moeten beslissen. Net Is dan ook moeilijk en onnodig om precies uit te stippelen, hoe alles georganiseerd en geregeld zou zijn.

  Een aantal uitgangspunten zijn echter vel duidelijk. Onze samenleving nu Is georganiseerd van boven naar beneden ; één centraal punt, de top, neemt de beslissingen voor iedereen. Je zou je dit voor kunnen stellen als een piramide. Daartegenover stollen anarchisten een samenleving, georganiseerd in vorm van een honingraat : hierin is er geen centraal punt, geen hogere of lagere posities, alleen kleinere en grotere verbanden. Zo’n samenleving Is georganiseerd op grond van de woon-, werk-, en leefsituatie en de mensen zelf spreken en beslissen over de problemen waar zij mee te maken hebben en die zij kennen.

  Hoe moet je je dat nu voorstellen ? Neem nu bijvoorbeeld de woon- en leefsituatie. Mensen zouden zich in buurtraden kunnen organiseren. Een aantal buurtraden samen vormen een wijkraad. Een aantal wijkraden samen den samen vormen een gemeenteraad, enzovoort. Op die manier kan ook het werk georganiseerd worden. Zodoende beslissen mensen zelf over hun eigen situatie en kan hen niets van bovenaf worden opgelegd : basisdemokratie.

  anti-verkiezingsakties

  Je kunt natuurlijk op verschillende manieren aktie voeren tegen de aanstaande verkiezingen. Zo kun je inspelen op de kampagnes van de partijen zelf door bijvoorbeeld op kritiese wijze aanwezig te zijn op hun bijeenkomsten. Je kunt op hun bijeenkomsten. Je kunt op hun propagandamateriaal persiflages maken die wat meer met de werkelijkheid overeen komen. Ook kun je naast hun stentjes in stad of dorp met de jouwe gaan staan.

  Daarnaast kun je natuurlijk een eigen kampagne voeren en eigen affiesjes, brochures en pamfletten verspreiden en door bijvoorbeeld antiverkiezingsavonden te organiseren.

  Op de dag zelf kun je allerlei akties rond de stemburo’s doen, van het uitdelen van pleisters (vier jaar je bek dicht houden) tot het rood verven van het buro. Met je stem kaart kun je ook allerlei akties verzinnen. ’s Avonds kun je bijvoorbeeld een anti-verkiezingsfeest organiseren om al dan niet tevreden terug te kijken en uit de vele onkosten te komen.

  Om slagvaardig meerdere akties over een langere periode te kunnen doen, lijkt het handig om met je vrienden en vriendinnen een anti-verkiezingskomité in je woonplaats op te richten.

  Vertrouw ze politici liegen nooit altijd

  Verkiezingen
  op de druk van de knop van deze fruitotomaat gaat bij de commissaris de trekker over
  en het geluid dat het toestel produseert is rechtstreeks afkomstig van de cellen der gemartelden


  sources :
     [Zwart behang, jaargang 1 Nr 8 - 20 juni 1987]

  notice :
  Image (fixe ; à 2 dimensions)
  [
  Zwart behang, jaargang 1 Nr 8 - 20 juni 1987]. — Tilburg : LAO_ (Landelijk anarchistisch overleg) : Zwart behang, . — 1 affiche (impr. photoméc.) : n. et b. ; x × y cm.

  • Affiches par pays  : Pays-Bas
  • Lieux d’archivages  : IISG (Amsterdam)
  • Liste des thèmes  : délégation de pouvoir (élections)  ; émigration et immigration  ; racisme et antiracisme  ; technologie
  • Géographie, géopolitique et Histoire  :
  • Noms cités (± liste positive)  :
  • Presse citée  : Zwart behang (1986-1988/9)
  • Vie des mouvements  : journal mural
  notes :
  descriptif :
  Symbole(s) utilisé(s) :

  [ texte (journal mural / Newspaper poster) ; photo (portrait de Margareth Thatcher) ; dessin (homme noir planté dans un mur par un sabre occidental « Hoe blanken beschaven ») ]

  texte :

  jaargang 1 Nr 8 - 20 juni 1987

  Zwart behang

  Kolofon

  Zwart Behang is een maandelijkse uitgave van het LAO en wordt door heel Nederland verspreid. De bedoeling van deze muurkrant is het uitdragen van anarchistiese ideen. Daarnaast willen we onze kijk gewen op aktualiteiten.
  Zwart Behang kost veel geld. Financiële steun in daarom noodzakelijk. Giften zijn welkom op ASN bankrekeningnr. 871340399 t.n.v. het LAO. Het gironr. vanhet ASN : 100965.
  Voor reakties kun je schrijven naar onderstaand adres van het LAO.

  Het LAO
  Het Landelijk Anarchisties Overleg is een platform voor anarchistiese mensen. Samen verzetten we ons tegen de gang van zaken in de huidige maatschappij en proberen we een begin te maken met een vrije en basisdemokratiese samenleving. Ook zijn de meesten van ons aktief in plaatselijke groepen.
  Alleen door onze eigen kracht en energie kunnen we samen iets bereiken. Denk, wordt aktief. Organiseer je, vorm zelf met je vrienden en vriendinnen een vrije groep. Heb je plannen of zin om mee te doen, schrijf dan naar :
  LAO, Baarshof 14, Tilburg
  Doen !

  Vluchten kan niet meer…

  Sinds 15 april voert het ministerie van justitie een nieuw vluchtelingenbeleid. De cijfers van de eerste week tonen aan dat het in praktijk hierop neerkomt dat geen enkele asielzoeker/ster een vluchtelingen- of verblijfsstatus krijgt. In één enkel gesprek tussen politie of ambtenaar en asielaanvraager/ster wordt beslist of deze in Nederland kan blijven of niet. Het recht om
  hiertegen in beroep te bestaat in de praktijk al niet meer. Advokaten krijgen meestal geen of te weinig informatie om iets te ondernemen. Asielzoekers worden opgesloten en teruggestuurd naar waar ze vandaan kwamen. Van Zaire is in ieder geval bekend dat vluchtelingen daar bij terugkomst worden vermoord. Iraanse vluchtelingen worden meestal naar Turkije gestuurd, waarna ze op grote schaal worden uitgezet naar Iran. Zo kan in één dag een vluchteling hier aankomen, een gesprek voeren, waarin wordt beslist dat hij/zij geen vluchteling is en worden uitgezet met mogelijk eksekutie
  als gevolg.

  “Vluchtelingen worden zo steeds meer het slachtoffer van een beleid dat de centrumpartij — als ze nog in de kamer vertegenwoordigd was geweest — van harte had kunnen ondersteunen” (Lankhorst. PPR) Als wij niets kunnen ondernemen gaat dit door. In Amsterdam wordt een stedelijk solidariteitskomitee voor vluchtelingen (Posbus. 11501) opgezet om bovengenoemde praktijken te bestrijden. komst worden vermoord. Landelijk wordt geprobeert om hiervoor een netwerk op zetten. Neem je verantwoordelijkheid en schrijf of bei (020-246850).

  Genentechnologie : droom van nazi-zwijnen

  In allerlei wetenschappen wordt geëxperimenteerd. In de mediese- en biologiere wetenschap doet men onder meer onderzoek naar voortplanting en erfelijkheid. Dit heet met een duur woord : genentechnologie. Deze technologie is inmiddels zover dat we in staat zijn om de voortplanting en
  erfelijkheid sterk te beinvloeden : genetiese manipulatie In ons kapitalisties systeem wordt alleen geld in projekten gestoken wanneer ze winst opleveren. Overheid en bedrijfsleven hebben belang bij gezonde, slimme, gehoorzame mensen, die werken, eten, kinderen krijgen en sterven zoals de machthebbers dat willen. Geestelijk en lichamelijk gehandicapten, domme, lelijke, ongehoorzame mensen kosten alleen maar geld en brengen niet genoeg op. Met genentechnologie is het nu mogelijk om de natuur naar de hand te zetten. Het uiteindelijke doel hiervan is om meer ’waardevolle’ personen te krijgen en ’minderwaardige’ kinderen niet geboren laten worden.

  Wie hadden er in het verleden ook alweer van deze akelige ideeën ??? Precies, de nazi’s. In Nederland zijn de grootste investeerders in biotechnologie : Unilever, Akzo, Shell, DSM, Heineken en Gist Brocades We moeten ons niet laten belaen overrompelen door doktoren en specialisten. Laten we zèlf bepalen of we die onnatuurlijke ingrepen (zoals bijvoorbeeld vruchtwaterpunkties en reageerbuisbaby’s) eigenlijk wel willen.

  Gebed van het Kamerlid

  Onze vader, die in de stembus zijt,
  Geheiligd worden Uw 5000 gulden,
   
  Dat Uw zegeningen komen,
  En de arbeiders mij kiezen.
   
  Zowel om me vet te mesten,
  Als om me fijn te doen reizen
   
  Geef ons heden ons vaantje weer
  En vergeef ons onze revolutionaire zonden
   
  Omdat we onze kiezers toch altijd verraden en bedrogen hebben.
  En leidt ons niet in de verzoeking
   
  der opstandigheid regen U, o heilige Staat,
  En verlos ons door Uw gevangenissen,
   
  Van de boze anarchist, die niet stemmen wil
   
  Amen.

  J Onbekend Alarm 1922. 01. 2


  sources :
     [Zwart behang, jaargang 2 Nr 6 - 16 april 1988]

  notice :
  Image (fixe ; à 2 dimensions)
  [
  Zwart behang, jaargang 2 Nr 6 - 16 april 1988]. — Tilburg : LAO_ (Landelijk anarchistisch overleg) : Zwart behang, . — 1 affiche (impr. photoméc.) : n. et b. ; x × y cm.

  • Affiches par pays  : Pays-Bas
  • Lieux d’archivages  : IISG (Amsterdam)
  • Liste des thèmes  : Premier Mai
  • Géographie, géopolitique et Histoire  : États-Unis : histoire : 1886 (Haymarket )
  • Noms cités (± liste positive)  :
  • Presse citée  : Zwart behang (1986-1988/9)
  • Vie des mouvements  : journal mural
  notes :
  descriptif :
  Symbole(s) utilisé(s) :

  [ texte (journal mural / Newspaper poster) ; photos & dessins ]

  texte :

  Zwart behang, jaargang 2 Nr 6 - 16 april 1988

  Zwart behang

  Kolofon

  Zwart Behang is een maandelijkse uitgave van het LAO en wordt door heel Nederland verspreid. De bedoeling van deze muurkrant is het uitdragen van anarchistiese ideen. Daarnaast willen we onze kijk gewen op aktualiteiten.
  Zwart Behang kost veel geld. Financiële steun in daarom noodzakelijk. Giften zijn welkom op ASN bankrekeningnr. 871340399 t.n.v. het LAO. Het gironr. vanhet ASN : 100965.
  Voor reakties kun je schrijven naar onderstaand adres van het LAO.

  Het LAO
  Het Landelijk Anarchisties Overleg is een platform voor anarchistiese mensen. Samen verzetten we ons tegen de gang van zaken in de huidige maatschappij en proberen we een begin te maken met een vrije en basisdemokratiese samenleving. Ook zijn de meesten van ons aktief in plaatselijke groepen.
  Alleen door onze eigen kracht en energie kunnen we samen iets bereiken. Denk, wordt aktief. Organiseer je, vorm zelf met je vrienden en vriendinnen een vrije groep. Heb je plannen of zin om mee te doen, schrijf dan naar :
  LAO, Baarshof 14, Tilburg
  Doen !

  1 Mei 1988, de dag van… ja, van wie ?

  van arbeiders, van werklozen, van huisvrouwen, van jongeren of van bejaarden ????

  1 mei 1886 : in heel Amerika demonstreerden en staakten arbeiders voor betere leef— en arbeidsvoorwaarden. Dit werd neergeknuppeld en —geschoten door de toenmalige M.E. het geweld wat hierop volgde werd in Chicago afgemaakt met de beschuldiging van 8 anarchisten van moord. 1 kreeg 15 jaar, 2:levenslang, 1 pleegde zelfmoord en zijn cel en 4 werden opgehangen op 11 november 1887. Zij bleken allemaal onschuldig te zijn.

  1 Mia : international feest van de arbeiders bewening, wat valt er te feesten ??

  Meer vervormd den gegroeid
  Meer uniform […]
  Meer […]
  Meer […]
  Meer […]
  Meer […]
  Meer […]
  […]

  Dit is uw leven
  Zo wordt het nog naar
  Dit is uw leven
  Ik hoon dat ga u neussart

  ★ Mens sta op ★


  sources :
   


  [Zwart behang, jaargang 2 Nr 12-okt 88]

  notice :
  Image (fixe ; à 2 dimensions)
  [
  Zwart behang, jaargang 2 Nr 12-okt 88]. — Tilburg : LAO_ (Landelijk anarchistisch overleg) : Zwart behang, . — 1 affiche (impr. photoméc.) : n. et b. ; x × y cm.

  • Affiches par pays  : Pays-Bas
  • Lieux d’archivages  : CIRA (Lausanne)  ; IISG (Amsterdam)
  • Liste des thèmes  : colonialisme  ; populations autochtones  ; racisme et antiracisme
  • Géographie, géopolitique et Histoire  : Australie
  • Noms cités (± liste positive)  :
  • Presse citée  : Zwart behang (1986-1988/9)
  • Vie des mouvements  : journal mural
  notes :
  descriptif :


  [ texte (journal mural / Newspaper poster) ; photos ]

  texte :

  Zwart behang

  Zwart behang is een uitgave van het Landelijk anarchisties overleg-voor info : Baarshof 17 Tilburg — Jaargang 2 Nr 12-okt 88

  Wit Australië heeft zwarte geschiedenis !!

  een aboriginal man aan het woord : "In 1770 kwam een witte zeeman aanzetten met een boot uit Engeland en zei :-dit land is Terra Nullius. Braakliggende woestenij en onbewoond. Hij hees een stuk vod aan een stok als het merkteken van de witte man en zei dat het hele land toebehoorde aan de Koning van Engeland. Meer witten kwamen op 26 januari 1788 en toen schoten ze ons neer omdat zij meenden dat wij op het terrein van de engelse koning stonden. Op één of andere manier meende hij dat zijn vod en zijn stuk papier hem ’t recht gaven, en hij nam ons recht op leven, op land en op een eerlijke deal af, en toen de meesten van ons doodgeschoten waren, duwde hij ons in veekampen, vluchtelingenkampen waar we vandaag nog zijn".

  Fest ?

  1988, het tw2ehondertste jaar van de kolonisatie van Australië door Europeanen-witte-. Op dit moment zijn er nog maar 200.000 van de oorspronkelijke bewoners, de Aborigenes. Zij moeten toezien hoe de 14 miljoen witte inwoners vieren dat 200 jaar geleden een handje vol Europese voorvaderen voet aan wal zetten en begin maakten met de uitmoording van de toen ca 2 miljoen aanwezige Aborigenes.

  200 jaar kolonisatie

  De Aborigenes leefden naar schatting al zo’n 40000 jaar in Australië toen de Engelse kolonisten onder "goddelijke gezag", in 1788 bezit namen van het land. Noch in 1788 noch daarna is er over het Aboriginal land onderhandeld, De Europeanen beschouwden de Aborigines als een minderwaardig soort mens, gelijkwaardig aan dieren, waarmee ze konden doen en laten wat zij wilden. De hele 19e en 20e eeuw werden de Aborigines eenvoudig verdreven of vermoord als de blanken hun land wilden hebben. Voorzover de overlevenden niet als slaven werden tewerkgesteld, werden ze uitbetaald met rum zodat ze aan de drank raakten. Ze werden gemarteld en uitgebuit en vielen op grote schaal ten prooi aan allerlei geïnporteerde ziekten, waartegen ze geen verweer hadden. De vrouwen werden gedwongen zich te prostitueren en kinderen werden van hunouders weggeroofd an hen een westerse "beschaving" bij te brengen.

  De laatste slag

  Alleen de Aborigines in de meest ontoegankelijke afgelegen en onvruchtbare gebieden bleef kontakt met de europese expansiedrift aanvankelijk bespaard. Maar ook daar kant nu verandering in nu de laatste jaren juist daar, in de bergen en de woestijnen van Noord- West- en Centraal Australië een overvloed aan bodemschatten zijn ontdekt. Steenkool, ijzererts, goud, zilver, diamant, uranium, het kant allemaal in grote hoeveelheden voor. Australië is bezig met een jacht naar grond-stoffen, waarmee de Aborigenes, zoals het er nu naar uit ziet, hun laatste stukjes land zullen kwijtraken. Ook nu nog denken de witten recht te hebben op het land.

  De huidige situatie

  De 200.000 Aborigenes vormen een gekleurde "derde" wereld enklave binnen het "beschaafde" Australië. Op het gebied van mensenrechten, huisvesting, voedselvoorziening, gezondheidszorg, onderwijs, werkgelegenheid en eigendomsverhoudingen warden zij door de witte samenleving gediskrimineerd, verwaarloosd en uitgebuit. De kindersterfte is drie maal zo hoog als onder de rest van de bevolking. De gemiddelde levensverwachting van een Aborigine is 52., 20 jaar korter dan die van zijn witte, mede Australiër. Gedurende die tijd ontvangt hij slechter onderwijs, is hij of zij vaker en langduriger ziek en loopt hij bovendien zo’n 13 maal grotere kans an in de gevangenis te belanden dan degenen die zijn/haar enige oorspronkelijke bezit, het land en daarmee de kultuur, hebben afgenomen, de witten. En sinds 1980 zijn in die gevangenissen 108 Aborigines gestorven onder zeer bedenkelijke omstandigheden : verwaarlozing, afranzelingen door witte bewakers. Een van de eksessen in een racistiese staat !

  Nederland en het feest ?

  Net zoals bij engelsen zitten er veel nederlanders is het ’land van melk en honing’, het land waar in de jaren 50 en 60 duizenden nederlanders naartoe emigreerden. Voorwaar een reden vee, Nederland uk’ aan dit schijnheilige feest mee te doen. Een greep : -de PTT heeft een speciale postzegel uitgegeven ; -een brosjure van het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen voor nederlandse scholen : een brosjure vol racisme en diskriminerende opmerking-over Aborigines ;
  - bekende nederlanders- als Mulisch, Nooteboom en koningin Beatrix- die de witte festiviteiten op komen luisteren (Beatrix gaat eind oktober).

  Dat bij deze aktiviteiten geen, nauwelijks of onjuiste informatie zal worden gegeven over de huidige situatie van de Aborigines ligt voor de hand. Dat zou te pijnlijk zijn. Niet in de laatste plaats vanwege de nederlandse bijdrage aan de kolonisatie van Australië.

  Geen feest

  De Aborigines zijn vreemdelingen in hun eigen land geworden, uitgebuit, uitgemoord, vertrapt en gediskrimineerd. Voorwaar geen reden tot feest, een feest dat zeker geen ondersteuning vanuit Europa verdient ! Nederland dient de festiviteiten te boykotten. Aboriginal vertegenvoordigers roepen NL op niet mee te doen. Laat je protest horen. Schrijf of bel naar iedereen die op bezoek gaat of mee doet, vertel over de wantoestanden in Australië !

  In de woorden van Yunupingu, een traditionele Aborigine uit Noord-Australië :

  Dit jaar zullen we ons terugtrekken op ons land, en we zullen treuren om onze mensen en onze talen die zijn uitgemoord tijdens jullie korte verblijf met ons. Wij zullen geen miljoenen uitgeven aan advertenties, of spelletjes bedenken die volwassen mensen dan moeten gaan spelen, en we zullen geen monumenten bouwen.

  Dat hoeven we niet Le doen. Onze manier van vieren en onze ceremonies komen voort uit ons dagelijks leven. Wij hoeven niets te forceren of op te sieren. Het leven zelf is onze viering. En door op onze manier te leven, laten we ons respect voor het land zien, niet voor de daden van individuen.

  Het is ons geloof dat het land, de aarde, deze viering van ons nodig heeft — als bewijs dat we er nog steeds om geven, om Le overleven en te kunnen groeien.

  Normaal gesproken houden we deze dingen voor onszelf. Maar nu, als wij iets vieren, wanneer we onze liefde en zorg voor het land herbevestigen, wanneer we duidelijk stellen dat we hebben overleefd, hopen we dat jullie door hebben wat wij doen. Wij hopen dat jullie nadenken over hetgeen wij zeggen. Dit hopen we, omdat we willen dat jullie zullen beginnen te begrijpen wat het betekent om om het land te geven. Helaas hebben jullie in de korte periode dat jullie hier zijn daar weinig blijk van gegeven. Jullie hebben het water vervuild ; planten, dieren en vogels vernietigd ; ons bijna uitgeroeid ; de lucht vergiftigd ; erosie en overstromingen veroorzaakt en woestijnen gecreëerd waar eens bossen waren.

  Jullie kunnen zo niet doorgaan. Zonder respect voor het land zijn we allemaal verloren.

  Wij kunnen waarde hechten aan het land waarop we leven, maar niet aan ’t land dat jullie hebben gestolen en kapot hebben gemaakt. Pas als jullie om het land gaan geven zoals wij dat doen, kan er sprake zijn van hoop.

  Dus — luister eens goed naar onze boodschap dit jaar, en denk er over na. En kijk dan eens goed naar jezelf : met die puinhoop die jullie van ons land hebben gemaakt — denk je werkelijk dat je iets te vieren hebt ?

  Staande op deze toren en uitkijkend over het land, kun je duidelijk zien wat de blanken in 200 jaar tijd hebben gedaan. Eigenlijk heb ik op deze plaats niet langer het gevoel op, Aboriginal land te zijn. We hebben gehoord dat jullie koningin dit zogenaamde 200-jarige bestaan van Australië wil gaan vieren. Zij Moet zich realiseren dat ze hier de handen komt schudden van de onderdrukker van de Aborigines. Wij hopen, en dit vragen we de mensen in Nederland, dat dit bezoek kan worden voorkomen.


  Aborigine vlag [vlag]
  Zwart — de autochtone ’Aboriginal" bevolking
  Rood — het land en het bloed vergoten bij de verdediging van t land
  Geel — de Zon schenker van al het leven


  ABSOC 88 — Voor meer informatie

  ABSOC (aboriginal Solidariteits Campagne)
  Postbus 4090, 1009 AB Amsterdam
  tel. : 022-938625
  of
  Walstraat 21, 7511 GE Enschede
  tel. : 053-318050 (di van 1400-1600 uur)

  Verder lezen ? :

  De dromtijf, verhalen van de australiese aborigines
  Ankh-Hermes, Deventer (1983)

  200 jaar onderdrukking, bundel van div artikelen
  PIK/ABSOC, Walstraat 21 Enschede

  Australische Aborigines in verzet
  XminY weerwerk Noordermarkt 26 Amsterdam

  ABSOC 88 nieuwsbrief
  postbus 4090, 1009 AB Amsterdam


  sources :

  Encre noir ou brune ?