Engelen, Ingrid

 

 
 

Affichage par année

1 affiche :

 

  [Dit Europa brengt de gezondheid ernstige schade toe = Cette Europe nuit gravement à la santé]

  notice :
  Image (fixe ; à 2 dimensions)
  [
  Dit Europa brengt de gezondheid ernstige schade toe = Cette Europe nuit gravement à la santé]. — Leuven Louvain : [s.n.], . — 1 affiche (impr. photoméc.), coul. (deux  : noir , jaune , texte en défonce ) ; 42 × 60 cm.

  • Affiches par pays  : Belgique
  • Lieux d’archivages  : Anarchief (Gent)  ; CIRA (Lausanne)
  • Liste des thèmes  : capitalisme et anticapitalisme
  • Géographie, géopolitique et Histoire  : Union européenne (UE, CEE, ...)
  • Noms cités (± liste positive)  : Engelen, Ingrid
  • Presse citée  :
  • Vie des mouvements  : meetings et manifestations
  notes :
  descriptif :
  Symbole(s) utilisé(s) :

  [ texte (jaune sur fond noir) ; dessin (12 « Jolly Roger » remplaçant les étoiles du drapeau européen ) ]

  texte :

  Dit Europa brengt de gezondheid ernstige schade toe - Cette Europe nuit gravement à la santé

  12 tot 17 juni in Amsterdam — Eurotop van onderop

  Info : Los Buenos/Tegenstroom Parkstraat 14-3000 Leuven - 016/29.30.79

  Op 16 en 17 juni vindt in Amsterdam de Intergouvernementele Conferentie (IGC) plaats. Hier zal beslist worden over het vervolg op het Verdrag van Maastricht.

  Een rode draad doorheen de geschiedenis is het gebrek aan democratische inspraak. Een democratisch Europa stopt natuurlijk niet hij het Parlement. maar het nou een begin kunnen zijn. Tot nu toe is er nog nooit rekening gehouden met verzet tegen beslissingen van de Europese Unie (anti-wegen akties, akties tegen het Verdrag van Maastricht of de sluiting van Forges de Clabecq e.a.). dit niet en zal veranderen door akties van onderop.

  Voor de IGC is er nog geen tekst betreffende buitenlands beleid en veiligheid gekend. Toch moet deze gelegenheid aangegrepen worden om een vreedzaam Europa te bewerkstelligen. Veiligheid in Europa is immers niet afhankelijk van militaire middelen. Een vreedzaam Europa is een Europa dat haar legers (en kernarsenalen) afbouwt in plaats van de strijdkrachten te bundelen en dat ingaat tegen de wapenhandel in plaats van zelf wapens te verhandelen.

  Door de Europese economische integratie hebben vrouwen steeds moeilijker toegang tot de arbeidsmarkt. omdat de economische ontwikkeling in de richting gaat van schaalvergroting. verhevigde concurrentie. meer ruimte voor multinationals en uitstoot van arbeid. Groepen die gediscrimineerd worden op de arbeidsmarkt. zoals vrouwen en allochtonen. zullen daardoor nog moeilijker een betaalde baan krijgen. Politiek gezien spelen de belangen van vrouwen en minderheden nauwelijks een rol in de EU.

  Een vluchtelingenbeleid dat zich richt naar de normen van de lidstaten met de strengste regelingen. een repressief drugsbeleid. formele en informele samenwerking van de geheime diensten. het Schengen-akkoord. … op Europees vlak wordt een steeds repressievere aanpak bewerkstelligd zonder enige controle over de uitvoering ervan. Elk van deze maatregels betekent een verdere schending van onze privacy en vrijheid en zal onvermijdelijk leiden naar een Europa dat haar burgers beter controleert en haar gevangenen slechter behandelt dan Nazi-Duitsland.

  Ondanks de mooie woorden in beleidsstukken wordt het milieu door de Europese Unie beschouwd als een obstakel voor economische groei. Meer dan driekwart van de begroting van de EU gaat naar landbouw- en structuurfondsen. De EU is verantwoordelijk voor de groei van het transport en dus de dramatische toename van o.a. het broeikasgas CO2. De landbouwsubsidies van de EU vloeien naar de grootste en meest intensieve landbouwbedrijven. bio-industrie en biotechnologie. Een ecologisch Europa is een Europa waar ecologische waarden. naast sociale waarden prioritair zijn. en niet de vrije markt.

  Dat 1997 door de Europese Commissie uitgeroepen is tot Europees Jaar tegen het Racisme staat in schril contrast met de praktijk van een Europa dat nog nooit zo’n gebrek aan gastvrijheid heeft gekend. De groei van extreem rechts wordt door het huidige beleid enkel in de hand gewerkt. Migratie vanuit landen waar het politiek. economisch of sociaal gezien slechter is. is geen tijdelijk fenomeen. maar een eeuwenoud proces.

  Het huidige neoliberale beleid van de EU brengt een verdieping met zich mee van de kloof tussen Noord en Zuid. Dor middel van vrijhandelsakkoorden enerzijds en protectionistische maatregelen anderzijds houdt het Noorden en dus de EU nog steeds het Zuiden in haar greep. Opheffing van de schuld en eerlijke handel zijn essentieel om deze kloot te dichten.

  De Europese Unie is een vertegenwoordigster van het neoliberalisme. een wilde variant van het kapitalisme waarin men ervan uitgaat dat indicatoren als het Bruto Nationaal Produkt aangeven hoe het met mensen is gesteld. dat economische groei jobs opleven… Menselijke waardigheid wordt dus vervangen door cijfers over groei en Productiviteit. Werk voor allen die willen. minder werken. anders werken. een gewaarborgd inkomen. anders en iets anders produceren moeten leiden naar een nieuwe sociale cultuur waarin de menselijke waardigheid menig centraal staat.

  Het verdrag van Maastricht heeft nu reeds zijn slachtoffers geëist en het vervolg erop zal hier geen verbetering in brengen. Het beest dat woedt in Europa, woedt overal in de wereld, het is oud en heeft een naam : kapitalisme. Strijden voor een humane samenleving, betekent een afbraak van het kapitalisme.

  v.u. Ingrid Engelen, Parkstraat 14, 3000 Leuven


  sources :